Programul operational de dezvoltare rurala – PNDR

Axe prioritare:

 • Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în zonele rurale;
 • Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor;
 • Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură;
 • Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi silvicultură;
 • Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;
 • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale;

Obiective specifice:

 • Acţiuni pentru îmbunătăţirea performanţei economice şi pentru restructurarea şi modernizarea agriculturii, în special în vederea creşterii participării şi orientării către pieţe, precum şi pentru diversificarea activităţilor agricole;
 • Facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol;
 • Acţiuni pentru îmbunătăţirea performanţei economice a producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanţul alimentar prin programe de calitate, adăugând valoare produselor agricole, prin promovarea pe pieţe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare şi prin înfiinţarea de grupuri de producători, etc.;
 • Acţiuni de sprijinire a activităţilor de prevenire şi gestionare a riscurilor agricole;
 • Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum şi dezvoltarea de activităţi non‐agricole în zonele rurale;
 • Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiţii în infrastructură la scară mică şi prin crearea/îmbunătăţirea serviciilor de bază locale pentru populaţia rurală;
 • Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER;
 • Sprijinirea formării profesionale şi a achiziţiei de competenţe în gestionare agricolă, practici agricole durabile, îmbunătăţirea calităţii şi utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii şi silviculturii;
 • Sprijinirea activităţilor demonstrative pentru transferul de cunoştinţe referitoare la noile practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt şi vizite în interiorul UE în scopul promovării schimbului de bune practici; încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în general în mediul rural (pe lângă cursurile sau formarea furnizate în mod obişnuit în sistemul de învăţământ secundar şi superior), precum formarea în gestiunea afacerilor şi alte competenţe necesare diversificării în afara sectorului agricol;
 • Dezvoltarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi comunale în vederea creării de oportunităţi, conform priorităţilor stabilite în planurile de dezvoltare regională;
 • Crearea unui sistem durabil de irigaţii şi de gestionare a apei, precum şi a unor practici de combatere a schimbărilor climatice;
 • Conservarea solului şi a stocului său de carbon prin practici de gestionare a terenurilor, precum cultivare redusă, culturi de iarnă şi plantarea de păduri;
 • Menţinerea diversităţii genetice prin susţinerea varietăţilor locale de culturi şi rase de animale;
 • Restaurarea, păstrarea şi îmbogăţirea ecosistemelor dependente de agricultură şi silvicultură;
 • Investiţii publice în protecţia mediului în vederea creării de noi pieţe, potenţial disponibile IMM‐urilor şi întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai puţin dezvoltare şi în zonele rurale ale României.