Programul operational infrastructura mare – POIM

Axe Prioritare:

AP 1 Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
AP 2 Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T
AP 3 Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul
AP 4 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
AP 5 Protejarea şi refacerea Biodiversitatii, remedierea solurilor contaminate şi monitorizarea calitatii aerului
AP 6 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
AP 7 Energie sigură şi curată

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul reţelei centrale TEN‐T, în special prin finalizarea coridoarelor TEN‐T;
 • Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin îmbunătăţirea siguranţei în trafic în cadrul reţelei TEN‐T pentru toate modurile de transport;
 • Creşterea mobilităţii urbane şi a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea transportului urban în Regiunea Bucureşti‐Ilfov, cu accent asupra metroului;
 • Modernizarea şi dezvoltarea transportului intermodal în vederea fluidizării traficului de mărfuri care tranzitează România, precum şi a reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane;
 • Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fluviale pe Dunăre şi pe canalurile navigabile în vederea promovării unui sistem de transport ecologic;
 • Dezvoltarea mobilităţii regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv prin investiţii în infrastructură şi achiziţii de material rulant;
 • Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifică, în vederea îmbunătăţirii conectivităţii şi pentru sprijinirea mobilităţii regionale;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii vamale;
 • Acţiuni de modernizare şi construire de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, în special pentru tipurile de energii regenerabile insuficient utilizate în comparaţie cu potenţialul existent şi pentru care există un interes investiţional scăzut, în special prin încurajarea generării distribuite (capacităţi mici şi foarte mici) de către toate tipurile de beneficiari (publici, privaţi şi rezidenţiali);
 • Acţiuni pentru promovarea investiţiilor în soluţii de compensare a fluctuaţiilor datorate producerii de energie din surse regenerabile, în special prin încurajarea soluţiilor de stocare a energiei;
 • Acţiuni de sprijinire a măsurilor de extindere şi modernizare a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi termice, în vederea preluării în reţea a energiei din surse regenerabile
 • Acţiuni de promovare a cogenerării de eficienţă sporită;
 • Acţiuni de extindere şi modernizare a reţelelor de transport a energiei electrice, în vederea preluării energiei produse din surse regenerabile şi a limitării impactului producţiei necontrolabile a energiei din surse regenerabile;
 • Completarea sistemului naţional de identificare şi gestionare a riscurilor în cadrul Evaluării Naţionale a Riscurilor;
 • Construirea unei culturi naţionale de reducere a riscurilor la dezastre;
 • Crearea şi îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare şi prevenire a riscurilor în raport cu riscurile identificate: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, secetă, incendii forestiere, eroziunea solului şi eroziunea zonelor costiere, radiologice, chimice şi incendii casnice;
 • Consolidarea serviciilor profesionale de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel naţional, pentru a răspunde în cazul unor urgenţe naţionale sau internaţionale majore, inclusiv prin cooperare transnaţională în cadrul strategiilor macroregionale pentru Dunăre şi Marea Neagră;
 • Adoptarea de măsuri structurale şi non‐structurale pentru reducerea riscurilor şi a pagubelor produse de inundaţii, secetă şi eroziunea solului;
 • Extinderea conectării populaţiei la sistemele de alimentare cu apă şi la sistemele de colectare a apelor uzate, inclusiv în zonele rurale;
 • Dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor şi a serviciilor aferente, bazate pe ierarhia deşeurilor – reutilizare, reciclare, valorificare energetică şi eliminare;
 • Investiţii noi/actualizate în sectorul deşeurilor şi al energiei; reducerea consumului de resurse naturale prin creşterea proporţiei de deşeuri reciclate, precum şi prin promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor; promovarea deşeurilor ca materii prime/subproduse secundare;
 • Protejarea biodiversităţii prin dezvoltarea planurilor de gestionare şi investiţii în acţiuni de restaurare şi conservare;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea evaluării calităţii aerului în concordanţă cu dispoziţiile Directivei 2008/50/EC şi luând în considerare dispoziţiile Directivei INSPIRE (metadate despre calitatea aerului şi emisiile atmosferice).