Programul operational regional – POR

Axe Prioritare:

AP1  Îmbunătăţirea activităţilor de transfer tehnologic
AP2  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
AP3  Eficienţa energetică în clădiri publice
AP4  Sprijinirea dezvoltării urbane
AP5  Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
AP6  Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală
AP7  Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
AP8  Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban
AP9  Îmbunătăţirea infrastructurii educationale
AP10 Îmbunătăţirea activităţii cadastrale
AP11 Asistenţă tehnică

Obiective specifice:

 • Acţiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale şi pentru conştientizarea opţiunii şi a sprijinului potenţial pentru crearea de întreprinderi.
 • Acţiuni pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare.
 • Acţiuni pentru îmbunătăţirea productivităţii IMM‐urilor şi oferirea de oportunităţi de creştere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanţă tehnică, consultanţă şi sprijin pentru export.
 • Acţiuni pentru alăturarea în reţea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoştinţe şi a consolidării participării acestora în cadrul lanţurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internaţională.
 • Acţiuni integrate – situri, competenţe, sprijin pentru investiţii – în vederea atragerii de investiţii pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale României.
 • Acţiuni de raţionalizare a procesului de reglementare şi de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor.
 • Sprijinirea infrastructurii şcolare şi dezvoltarea resurselor în învăţământul primar, secundar şi terţiar, în scopul îmbunătăţirii calităţii învăţământului şi formării precum şi a relevanţei acestuia pentru piaţa muncii.
 • Creşterea accesibilităţii zonelor urbane localizate în vecinătatea reţelei TEN‐T, prin construirea şi modernizarea legăturilor secundare şi terţiare la reţea, inclusiv pasarele, în vederea eliminării blocajelor şi a fluidizării traficului
 • Reabilitarea şi reînnoirea sistemelor de transport urban într‐o manieră integrată şi sustenabilă, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului
 • Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public şi privat, în special în regiunile mai puţin dezvoltate ale României, în concordanţă cu principiul specializării inteligente;
 • Reabilitarea siturilor abandonate şi poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru reutilizarea lor economică
 • Protejarea şi valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potenţialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate)

Sprijinirea creării unui sistem naţional al cadastrului care să ofere siguranţă titlului de proprietate, promovarea reformei funciare şi gruparea eficientă a terenurilor pentru susţinerea obiectivelor de dezvoltare a României.